Algemene voorwaarden

LEES OOK DE EXTRA UITLEG OVER DE VEILING EN DONATIES

ALGEMENE VOORWAARDEN

Stichting Fundracers is de officiële naam, handelend onder de naam NielsEnBas.nl

Als Stichting hebben wij geen winstoogmerk en zullen alle inkomsten volledig ten goede komen aan het door het bestuur gekozen goede doel.
Hierover zullen wij altijd communiceren via de op onze website aangegeven kanalen.

Stichting Fundracers
NielsEnBas.nl
contact@nielsenbas.nl
KVK nummer: 85662836

Art. 1 Toepassingsbereik

1.1 Bij deze algemene (verkoop)voorwaarden is te verstaan onder ‘Veiling’, openbare verkoop van roerende goederen. ‘Veilinghouder’, de stichting van openbare veilingen van roerende goederen of diensten. ‘Bieder’ of ‘Koper’, de persoon die in veilingen zoals hiervoor genoemd, biedt of koopt. ‘Verkoper’, de persoon door of namens wie de opdracht tot het veilen van goederen word gegeven.

1.2 Deze algemene (verkoop)voorwaarden zijn van toepassing op de stichting en de koper van de te veilen roerende zaken (hierna: “objecten”), waaronder die betreffende koop, verkoop, bemiddeling, waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring. Onder koper wordt mede de aspirant-koper verstaan die deelneemt aan de veiling.

1.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk met wederzijdse aanvaarding worden afgeweken.

1.4 De toepasselijkheid van de algemene (verkoop)voorwaarden wordt aan de veilingbezoeker kenbaar gemaakt door publicatie op internet en/of door mededeling voorafgaand aan de veiling. Een ieder die aan een veiling deelneemt, geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

Art. 2 informatie-/onderzoeksplicht

2.1 Omschrijvingen en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door Nielsenbas.nl naar haar beste weten verstrekt en kunnen nimmer aanleiding geven tot verhaal op de veilinghouder, resp. de verkoper, of aangevoerd worden als reden voor de koper om zich te onttrekken aan zijn verplichtingen om de objecten tot zich te nemen en te betalen.

2.2 De koper dient vóór de koop een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan. De koper dient – waar redelijkerwijs nodig of gewenst – onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen. Indien in de beschrijving bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.

2.3 Nielsenbas.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid van beschrijvingen of informatie op andere wijze kenbaar gemaakt. De veilinghouder aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien in artikel 6 van deze voorwaarden.

2.4 Nielsenbas.nl is niet verplicht aan derden inlichtingen, omtrent namen of adressen van derden, te verstrekken.

Art. 3 Bieden

3.1 De koper biedt elektronisch door middel van het internet. Andere biedmethoden zijn niet mogelijk.

3.2 Biedopdrachten hoeven slechts uitgevoerd te worden indien Nielsenbas.nl redelijkerwijs daartoe gelegenheid heeft. Ook heeft Nielsenbas.nl te allen tijde het recht van het voeren van een biedopdracht af te zien.

3.3 Nielsenbas.nl sluit iedere aansprakelijkheid ter zake van het, om welke redenen dan ook, niet slagen van een bieding uit, evenals het – om welke redenen dan ook – niet slagen van een bieding door middel van het internet uitgebracht.

Art. 4 Totstandkoming (koop)overeenkomst

4.1 De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer Nielsenbas.nl het bod van de koper heeft geaccepteerd.

4.2 Het object wordt verkocht in de toestand waarin het zich ten tijde van toewijzing bevindt.

4.3 Door toewijzing ontstaat uitsluitend een (koop)overeenkomst van koop en verkoop tussen de hoogste bieder en de verkoper of aanbieder. Elke vordering tegenover Nielsenbas.nl wordt uitgesloten.

4.4 Objecten of diensten die namens derden worden aangeboden of inbracht en waarvan duidelijk is aangegeven dat deze met deze derden moeten worden afgehandeld kunnen niet worden verplicht door Nielsenbas.nl te worden geleverd of verzonden. Wel hebben Nielsenbas.nl een inspanningsverplichting beide partijen bij elkaar te brengen en bemiddelen indien iets niet goed blijkt te zijn of gaan.

Art. 5 Verplichtingen koper

5.1 De koper moet 16 jaar of ouder zijn

5.2 De koper jonger dan dit moet toestemming hebben van zijn ouder(s)/verzorger(s). Het is niet aan NielsenBas.nl om dit te controleren.

5.3 De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling der kooppenningen, zonder zich op een meester of lastgever te kunnen beroepen.

5.4 De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene (verkoop)voorwaarden komen uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.

Art. 6 Herroepingsrecht

6.1  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

6.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

6.3 Gevolgen van de herroeping.
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug, mits de betreffende goederen weer in ons bezit zijn.
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

a)  U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

b)  De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Objecten die per koerier zijn bezorgd moeten ook per koerier worden teruggezonden in verband met voorkomen van beschadigingen. De kosten zijn afhankelijk van het soort object en de afmetingen.

c) U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

d) De goederen moeten in ongebruikte staat en, voor zover mogelijk met originele verpakking, worden geretourneerd. Indien het product is gebruikt, beschadigd of andersinds niet meer als zodanig verkoopbaar is vervalt het recht op retour of wordt een geldelijke terugbetaling voorgesteld die overeenkomt met de waardevermindering.

Art. 7 Rechten Nielsenbas.nl

7.1 Nielsenbas.nl behoudt zich de volgende rechten voor:

a. zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren;
b. te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop;
c. objecten te doen uitvallen of toe te voegen;
d. kopen te combineren of te splitsen en alleen bij opbod te verkopen;
e. kopen niet te gunnen of op te houden;
f. vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken zonder dat een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een tot stand gekomen koopovereenkomst mag beroepen
g. na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling Nielsenbas.nl het recht heeft de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende object te herveilen en het bod van de nalatige bieder niet weer aan te nemen;
h. indien de koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan ons bekend te maken de koopovereenkomst te ontbinden en te herveilen;
i. objecten niet over te schrijven van de rekening van de oorspronkelijke koper op die van een ander;
j. namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen;
k. objecten waarover tijdens of kort na de veiling een geschil gerezen is, opnieuw in veiling te brengen, en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden.

Art. 8 Betaling/ eigendomsoverdracht en eigendomsvoorbehoud

8.1 De betaling door de koper van de koopsom in Euro (€) verhoogd met verzendkosten, andere kosten, eventuele BTW en indien van toepassing volgrecht, één en ander als door Nielsenbas.nl vast te stellen, moet vóór de aflevering van het (de) gekochte object(en) plaatsvinden en binnen de door Nielsenbas.nl gestelde termijn, zonder dat korting of verrekening is toegestaan, een en ander tenzij anders is overeengekomen. De betaling moet overgemaakt worden naar Nielsenbas.nl.

8.2 Alle objecten worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De onvoorwaardelijke eigendom gaat pas over op de koper indien alle verplichtingen uit de met NIelsenbas.nl gesloten overeenkomst(en) zijn nagekomen.

8.3 De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de verkoper (eigenaar en inbrenger) veilig te stellen. Het geleverde, dat onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Art. 9 Niet tijdige betaling 

9.1 Bij niet-tijdige betaling zal Nielsenbas.nl de koop kunnen ontbinden zonder verdere opgaaf van redenen.

9.2 Bij niet tijdige betaling, komen alle buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige koper.

9.3 Indien kopers de betalingstermijn overschrijden, vervallen gestelde cauties aan Nielsenbas.nl (als lasthebber van verkoper) en wordt de koop door een schriftelijke verklaring ofwel door een langs elektronische weg uitgebrachte verklaring ontbonden. Alsdan heeft Nielsenbas.nl de bevoegdheid zonder dat de koper in gebreke gesteld hoeft te worden, het geveilde te herveilen of uit de hand te verkopen.

Art. 10  Verzendtermijn

10.1 Nielsenbas.nl spant zich in om de gekochte goederen zo snel als mogelijk te versturen met een bezorgdienst naar keuze. Dit moet minimaal binnen 14 dagen, tenzij anders tijdig wordt aangegeven.


Art. 11 Onverkochte voorwerpen

11.1 Indien een object ten eersten male niet verkocht wordt, zal zij nog een drietal keren ter veiling worden aangeboden; zogenaamde herveilen. Indien het herveilen van het object niet leidt tot een verkoop zal het object teruggaan naar de inbrenger.

11.2 Op elke herveiling resulterend in een verkoop zijn deze algemene (verkoop)voorwaarden in het geheel  en onverkort van toepassing.

Art. 12 Aansprakelijkheid Nielsenbas.nl

12.1 Nielsenbas.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan goederen of diensten of hieruit voortvloeiende gebeurtenissen in de ruimste zin van het woord, en al het andere wat daarvan deel uitmaakt. Dit leidt slechts tot uitzondering in gevallen waarvan de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Nielsenbas.nl.

12.2 In geen enkel geval is Nielsenbas.nl aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade, vermogensschade of elke vorm van indirecte schade.

12.3 Nielsenbas.nl is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van geleden schade dan ook, die optreedt in of nabij gebouwen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag, bezichtiging, afhaling, bezoek of belevenis die is gewonnen in de veiling en andere gedragingen die direct verband houden met de activiteiten van ons.


Art. 13 foto’s, illustraties en intellectuele eigendomsrechten

13.1 Nielsenbas.nl is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden (en reeds verkochte) voorwerpen te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook. Nielsenbas.nl behoudt alle auteursrechten op deze afbeeldingen.

Art. 14. Diversen

14.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze algemene inbrengvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden tussen koper en Nielsenbas.nl vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) benaderen.

14.2 Op deze algemene (verkoop)voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

14.3 Door deelname aan de veiling Veilet bv toestemming om de door jou opgegeven persoonsgegevens voor dit doel te verwerken.

14.4 Alle persoonsgegevens die in het kader van de veiling van deelnemers worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Zie ook de privacyverklaring.

LEES OOK DE EXTRA UITLEG OVER DE VEILING EN DONATIES